Revista Catalana de Micologia, vol. 38; 2017.

CONTENTS

Contribution to the knowledge of the funga of the Balearic Islands (Spain). XXIII. Mallorca. 1

J.L. SIQUIER, J.C. SALOM, J. PLANAS & J. LLISTOSELLA

Additions to the mycological catalogue of Andorra. I. 21

M. NIELL, A. VALVERDE & J. GIRBAL

A first contribution to the fungi found near the Banyoles lake (NE Catalonia). 31

A. VALVERDE-VALERA

Three interesting Mycena found in Catalonia. 41

M. À. PÉREZ-DE-GREGORIO & L. SÁNCHEZ

Chorologic notes about the funga of the Ibiza island (Balearic Islands, Spain). IV. 49

J.L. SIQUIER, J.C. SALOM, J. PLANAS, J. ESPINOSA, J. LLISTOSELLA & A. SERRA

The fungi and the spirits of the Nature. 59

M. NIELL

Contribution to the knowledge of the micoflora of the Serralada Litoral Park (Catalonia). 71

F. CABALLERO, P. ALVARADO & S. FERNÁNDEZ-BRIME

Instructions to Authors 95

 

Revista Catalana de Micologia, vol. 38; 2017.

ÍNDEX

Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears (Espanya). XXIII. Mallorca. 1

J.L. SIQUIER, J.C. SALOM, J. PLANAS i J. LLISTOSELLA

Addicions al catàleg micològic d’Andorra. I. 21

M. NIELL, A. VALVERDE i J. GIRBAL

Primera aproximació al component fúngic dels voltants de l’Estany de Banyoles. 31

A. VALVERDE-VALERA

Tres interessants Mycena trobades a Catalunya. 41

M. À. PÉREZ-DE-GREGORIO i L. SÁNCHEZ

Notes corològiques sobre la funga d’Eivissa (Illes Balears, Espanya). IV. 49

J.L. SIQUIER, J.C. SALOM, J. PLANAS, J. ESPINOSA, J. LLISTOSELLA i A. SERRA

Los hongos y los espiritus elementales. 59

M. NIELL

Contribución al conocimiento de la micoflora del parc de la Serralada Litoral. 71

F. CABALLERO, P. ALVARADO i S. FERNÁNDEZ-BRIME

Normes de publicació de la Revista Catalana de Micologia 95